Huurvoorwaarden Camper Cruise

Algemeen

De huurprijzen zijn inclusief WA-Casco verzekering, De huurcamper is voorzien van een uitgebreid pechhulp met hulpverleningsmodules als; wegenwachtservice en vervangend vervoer bij pech in binnen- en buitenland. De huurder dient akkoord te gaan met controle en verificatie. Verhuurder kan gebruik maken van Autoverhuur Waarschuwing Systeem (Bovag) en behoudt het recht huurder zonder opgave van redenen te weigeren. Er is, ongeacht de huurperiode, geen kilometerbeperking. Buiten het hoofdseizoen zijn er aantrekkelijke aanbiedingen.

Bestuurder
De bestuurder van de camper dient minimaal de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt, en 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper. Alleen de bij naam in de huurovereenkomst genoemde personen zijn gerechtigd de camper te besturen.
 
Aantal personen
Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal.(= aangegeven zit en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na belading niet meer dan 3500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.
 
Verzekering en eigen risico
De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid(WA) tot een bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis. Tevens is het casco, d.w.z. de camper zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen, een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per schade gebeurtenis (camper incl. inventaris) draagt de huurder een eigen risico van € 750 (ook voor derden indien u zelf geen schade heeft), tenzij de schade verhaald kan worden op de tegenpartij. 
De borg voor het schoonmaken van de binnenzijde (incl. legen vuilwatertank en toilet) is € 200. Het wassen van de buitenzijde is bij de huurprijs inbegrepen. 
Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden  door niet bevoegde personen enz. is geheel voor rekening van de huurder.
Ook beschadiging aan het interieur, lekke banden, verwijtbare (overmatige slijtage) aan koppeling/remvoeringen, verkeerd tanken (diesel/water visaversa) etc. waarmee niet verder gereden kan worden zijnde geen mechanische/elektronische mankementen, worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn.
 
Huurperiode
De huurperiode begint op vrijdag tussen 16.00-18.00 uur en eindigt op vrijdag tussen 8.00 - 10.00 uur. Indien de camper eerder gereed is wordt na telefonisch overleg met de huurder een vroeger tijdstip afgesproken. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend en is de camper niet om 10.00 uur geretourneerd is, treedt de “ overschrijdingsvergoedingsregeling”  in werking. Dit betekent bij overschrijding van de huurperiode per dag (of dagdeel) één dag huur plus een extra vergoeding van € 125 in rekening gebracht. Voor elke volgende dag dat te laat is ingeleverd geldt wederom een extra vergoeding van € 125 plus de daghuur.
Dit geldt niet indien de huurder aantoont, dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan de camper, en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld bij de verhuurder. De huurder dient er in dit verband aan te denken dat het (speciaal in het hoogseizoen) voor de verhuurder doorgaans erg moeilijk kan zijn de volgende huurder een andere camper beschikbaar te stellen. 

Reparatie en schade
Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch/elektronisch defect aan de camper voordoen. Indien kleine reparaties noodzakelijk zijn dan kan zonder tussenkomst van de verhuurder deze tot een bedrag van €100 (ex. Btw) worden uitgevoerd. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende (opbouw) en (auto) merk en worden door de huurder vergoed na indiening van een gespecificeerde nota en de evt. vervangen onderdelen. Bij reparaties groter dan groter dan € 100 (ex. Btw) evenals ook bij schade, is de huurder verplicht zich binnen 24 uur met de verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies.

Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de camper dienen tevens door terzake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg vande gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed.

Bij de reisdocumenten is een Europees schade formulier 
aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij gemeld dienen te worden. Dit formulier dient bij aankomst bij de verhuurder ingeleverd te worden. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel. Tevens is vergoeden van vakantiedagen i.v.m. een gebrek uitgesloten.
 
Bestemming
Alle landen welke op de groene kaart vermeld, mogen met de camper worden bezocht. Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening van de huurder. De standaardinventaris is vrij compleet maar let op dat sommige landen specifieke verplichtingen hebben v.w.b. aanvullende verkeerssets (bv alcoholtester etc.). De huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. 

Gebruik Camper
De huurder dient de camper zoals een goed huisvader het betaamt, te behandelen en te verzorgen. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, ten allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het besturen vereist zijn.
De huurder is verplicht regelmatig olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren.
Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke instructies, welke bij de autodocumenten zijn bijgevoegd. Huurder is gehouden de camper in goede staat te houden, en bij de verhuurder terug te bezorgen. Het meenemen van huisdieren is in geen enkele camper toegestaan. Ook mag u niet roken in de camper. 

Op de fietsdragers mogen (vanwege het gewicht) 2 fietsen worden vervoerd. In overleg kan de constructie worden aangepast zodat er 4 fietsen meekunnen. Fietsen mogen niet in de  camper vervoerd of opgeslagen worden (m.u.v. campers met een garage). Wintersportvakantie met de camper is niet toegestaan.
 
Reservering en Betaling
Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort en rijbewijs een voorwaarde. De aanbetaling zoals berekend op de huurovereenkomst (Waarborgsom), dient binnen 14 dagen na de reservering te worden voldaan, het restant dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Als de huurder zonder geannuleerd te hebben de camper niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Annulering
Hoe vervelend ook; het kan voorkomen dat de huurder door niet beïnvloedbare omstandigheden de reis moeten annuleren. Teneinde dit financiële risico te voorkomen, dient de huurder bij bespreking een annuleringsregeling af te sluiten. De annuleringsverzekering wordt berekend over de totale huursom ( 5% ). Heeft u zelf al een (doorlopende) annuleringsverzekering dan dient u hiervan een kopie bij de reservering te overleggen.

Ontbinding van de huur
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, het maken van een proefrit samen met de verhuurder behoord tot de mogelijkheden, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Huurder dient na ontvangst en ondertekening het verhuurcontract inclusief kopie van het rijbewijs en paspoort binnen een week te retourneren, anders kan de reservering niet gegarandeerd worden.

Wanprestatie
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door, het niet of niet tijdig leveren van de camper door een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24 uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor de gehele periode te ontbinden of verrekening van de huurprijs naar rato van het aantal dagen dat de huurder niet over de camper kan beschikken.
Mocht het voor de verhuurperiode niet mogelijk zijn, de camper, zoals omschreven in het verhuurcontract staat omschreven, te verhuren, zal de verhuurder de huurder z.s.m. op de hoogte stellen van dit feit. De verhuurder tracht een gelijkwaardige camper voor vertrek ter beschikking te stellen, indien dit niet mogelijk is, wordt het huurbedrag direct teruggestort. Indien de verhuurder niet de overeengekomen camper kan leveren, maar een redelijk alternatief aanbied, dient de huurder dit te accepteren.

Aflevering en Terugkomst
Bij afhalen van de camper krijgt u een gedetailleerde instructie over de werking van de camper en de toebehoren. Deze instructie is ook op schrift in de camper aanwezig en wordt tevens bij de definitieve reservering vooraf digitaal beschikbaar gesteld. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de kampeerauto alsmede de daartoe behorende inventaris. Huurder verklaart door middel van ondertekening van de inventarislijst dat hij het gehuurde compleet, in goede en gereinigde staat heeft ontvangen. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstof- en 2 gasflessen waarvan minimaal 1 vol.  Tevens is de camper volledig schoongemaakt, deze dient zo ook weer ingeleverd te worden.
De (kunststof) ramen zijn gevoelig voor krassen en het is daarom dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan een harde borstel of schuurspons te gebruiken. Bij terugkomst zal volgens de norm van de verhuurder de camper gecontroleerd worden.
 
Tijdens de reis zijn brandstof en (extra) gas voor rekening van de huurder. Bij terugkomst is het verplicht de camper afgetankt in te leveren, is dit niet gebeurd, zijn wij genoodzaakt de brandstof- en de arbeidskosten in rekening te brengen. (Geschat bedrag door verhuurder +  €25,-). 
Bij terugkomst wordt een eindafrekening opgemaakt en wordt de waarborgsom binnen 15 werkdagen overgemaakt op de bankrekening, onder eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten en/of schade en of vermissing van inventaris. Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen, dienen deze direct te worden voldaan. Wij hopen en gaan ervan uit dat alles goed gaat zodat u de volledige waarborgsom retour krijgt. U kunt uw voertuig op ons terrein (op eigen risico) gratis stallen.

Algemeen
In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen:
luifel – fietsdrager – inventaris – campingset stoelen + tafel - verlengsnoer -  gasfles(sen)  - groene kaart - uitgebreide instructie - internationale alarmservice (dag en nacht bereikbaar)  - navigatiesysteem met (voorgeprogrammeerd) alle campings en camperplaatsen in Europa


Hieronder treft u de voorwaarden aan van CAMPERKEURMERK waar ons bedrijf aan voldoet

Voorwaarden camperkeurmerk

 Algemeen

 • •             De aangesloten bedrijven zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop en het onderhouden
 •               van nieuwe en/of gebruikte campers, camperartikelen en aanverwanten.
 • •             De aangesloten bedrijven zijn uitstekend bereikbaar, zowel telefonisch als per e-mail.
 • •             Werken volgens de algemene voorwaarden.
 • •             Een nakomingsverplichting van de garantie door het bedrijf bij eventuele problemen.
 • •             Een periodieke controle op de verlenging van de erkenning door externe partij
 •  
 • Aan- , verkoop en onderhoud (indien van toepassing)
 • •             Betreft: campers en ombouw van bussen.
 • •             Het adviseren en ondersteunen bij de aanschaf van een camper ongeacht of deze nieuw
 •               of gebruikt is.
 • •             De nieuwe camper wordt geleverd onder fabrieksgarantie, hieronder vallen gebreken die
 •               gedurende de garantieperiode als gevolg van normaal gebruik ontstaan en die ten tijde
 •               van de koop niet waarneembaar waren.
 • •             Voor de gebruikte camper kan in overleg met het bedrijf een garantieperiode worden
 •               afgesproken, buiten de eventueel nog lopende fabrieksgarantie. Buiten elke garantie
 •               vallen onder andere onderhoudsbeurten, banden, voorramen, niet tot de standaard
 •               uitrusting behorende accessoires, radio’s, camera’s e.d.
 • •             De garantie voor een gebruikte camper geldt alleen voor de koper en niet voor
 •               opvolgende rechtverkrijgenden.
 • •             Het leveren van een complete offerte waarin de aard en omvang van de uit te voeren
 •               reparatie van camper en de kosten zijn beschreven.
 • •             Het eventueel ondersteunen en afwikkelen met de assuradeur van schades.
 •  
 • Verhuur
 • •             De camper zal uitgebreid verzekerd zijn met pech hulp voor onderweg.
 • •             Het leveren van een complete offerte waarin de aard en omvang van de verhuurde
 •               camper, de kosten per huurperiode etc. helder zijn beschreven.
 • •             Levert uitsluitend een camper die kwalitatief en onderhouden zijn volgens de geldende
 •               eisen.
 • •             De huurder en verhuurder controleren samen voor vertrek en bij terugkeer de camper op
 •               eventuele schades en/of onvolkomenheden.
 • •             Staat garant voor de borg/aanbetaling van de gehuurde camper.
 • •             Betaalt de borg, na controle bij terugkomst, bij geen schade e.d. binnen 15 werkdagen
 •               terug.
 • •             Het uitvoeren van inspecties van de gehuurde camper voor vertrek op eventuele
 •               gebreken.
 • •             Vervangende camper bij pech en schade (SOS hulpdienst).
 •  
 • Overig
 • •             Vermelding van adres (niet alleen postbus), telefoonnummer, KVK-nummer (niet
 •               verplicht voor bedrijven die werkzaam zijn vanuit het buitenland), BTW nummer en
 •                e-mailadres op de site.
 • •             Verstrekking van of beschikbaar stellen van de Algemene Voorwaarden aan de
 •               consument voordat de overeenkomst tot stand komt.
 • •             Duidelijke vermelding van Privacy Policy op de site.
 •  
 • Wie voeren het keurmerk?
 • Het Camperkeurmerk wordt gevoerd door bedrijven actief in de camperbranche, die werken volgens de kwaliteitsnormen van de Erkenningsregeling.